Algemene Voorwaarden

1. Definities en toepassingsgebied 

De algemene verkoopsvoorwaarden, hierna genoemd de “Algemene Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij SuperChicken, met maatschappelijke zetel te Morkhovenseweg 102/101, 2200 Noorderwijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0560.855.087, hierna de “verkoper” genoemd. 

De voorliggende Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd. 

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt. 

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 

De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.  

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.
De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper: https://superchicken.be/algemene-voorwaarden, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling verklaart dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.
 

De verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven.

Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst. 

 

2. Aanbod en bestelling 

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) welke hij wenst te bestellen door op de website van de verkoper of 1 van zijn partners te surfen, vult hij de gevraagde gegevens in, kiest voor levering aan huis of afhaling bij een SuperChicken Takeaway Locatie, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit, of kiest voor betaling bij levering.

Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling.
In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, de voorliggende Algemene Voorwaarden of een link naar deze voorwaarden opgenomen.

Klanten kunnen er ook voor opteren zich rechtstreeks te begeven naar een SuperChicken Takeaway Locatie van hun keuze, aldaar hun bestelling te plaatsen aan de hand van het beschikbare menu, en hun bestelling ter plaatste af te reken alvorens de mee te kunnen nemen.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

 

3. Prijs 

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen. 

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd. 

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten. 

 

4. Levermijnen 

De verkoper tracht bestellingen steeds binnen een aanvaardbare termijn te leveren.
De verkoper doet voor de leveringen beroep op externe partners.

Hoewel we streven om bestellingen binnen de 45 minuten op het door de klant gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, welke ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

Leveringstermijnen die in de Algemene Voorwaarden of op de website worden vermeld zijn geen vervaltermijnen.
De verkoper kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is. 

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan – behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper – geen enkele andere vordering laten gelden. 

 

5. Eigendomsvoorbehoud 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot levering ervan.
Het eigendomsrecht van de producten wordt aan de klant overgedragen na afhaling of levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling.

 

6. Herroepingsrecht en annulatie

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of te annuleren, zonder daarvoor de reden te hoeven op te geven.

De verkoper zal het door de klant betaalde bedrag uiterlijk binnen 5 werkdagen aan deze laatste terugstorten op hetzelfde rekeningnummer dat werd gebruikt bij het betalen van zijn bestelling.

In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de Klant / consument geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden en/of een geplaatste bestelling te annuleren.

De klant / consument zal zijn herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen omdat hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder in het geval waarin het verse producten betreft die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument.

 

7. Beschikbaarheid 

De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn. 

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn. 

 

8. Ontvangst van de bestelling en klachten 

De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met de producten die hij bestelde. 

Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de afhaling in het daartoe voorziene afhaalpunt.

Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard. 

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze tussen het vervangen van het product of het terugbetalen van de prijs van deze producten. 

 

9. Intellectuele eigendomsrechten 

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website, folders, SuperChicken Takeaway Locaties, de catalogus van de verkoper, websites van partners, … toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de verkoper afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren. 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten te welke titel ook. 

 

10. Aansprakelijkheid 

Algemeen
De klant erkent dat de verkoper niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, ziekte, enz.
 

De verkoper is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Internet en nieuwe technologieën 
De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens. 

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de verkoper of door het internet. 

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen. 

 

11. Diverse bepalingen 

Geval van overmacht of toeval
De verkoper kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.
 

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval :
1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden,
2) aardbevingen,
3) brand,
4) overstromingen,
5) epidemieën,
6) daden van oorlog of van terrorisme,
7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen,
8) lock-outs en/of lockdowns,
9) blokkades,
10) opstanden en rellen,
11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit),
12) een gebrek in de internetverbinding of de databases,
13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper afhankelijk is,
15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of
16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnapt.
 

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de verkoper. 

Promotionele acties
Eventuele promotionele acties dienen door de klant tijdens het bestelproces doorgegeven te worden.
Indien dit niet het geval is kan de verkoper achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
De verkoper is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te wijzigen, weigeren en/of in te trekken.

Illegaliteit
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.
 

Titels
De titel die in de voorliggende Algemene Voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.
 

Geen afstand
De inertie, de nalatigheid of de vertraging van de verkopers en/of zijn partner(s) in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende Algemene Voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of m
iddel. 

 


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout gemachtigd de geschillen te beslechten.

 

Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 02/11/2021.